O NABORZE NA 2 WOLNE STANOWISKA POMOCY OPIEKUNA DO ŻŁOBKA W KAZIMIERZU DOLNYM

BIURO PRZYGOTOWYWANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI UE , ul. Polna 22C, 24-100 Gołąb poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska pomocy opiekuna do żłobka w Kazimierzu Dolnym.

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, Open Office, Internet) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność,
 • cierpliwość,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Do obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało:

 • pomoc w opiece nad dziećmi na terenie budynku i poza budynkiem podczas wyjść plenerowych i wycieczek;
 • podawanie dzieciom posiłków;
 • sprzątnie po posiłkach;
 • odkładanie zabawek dzieci w bezpieczne miejsca;
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wobec dzieci (zmiana pieluch, zmiana ubrań, karmienie);
 • wyprowadzanie dzieci do łazienki;
 • dezynfekcja zabawek i innego wyposażenia żłobka;
 • przekazywanie informacji dyrektorowi żłobka o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i pracowników;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
 • przestrzeganie Regulaminu Pracy;
 • wykonywanie poleceń Dyrektora Żłobka.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny (budynek Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Dolnym)
 • praca: z dziećmi w wieku 1 – 3 lat, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz odpowiedzialności.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz CV
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem świadczenia usług w żłobku.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

listownie w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór nr WM/GWPP/2/2020 na stanowisko pomocy opiekuna do żłobka w Kazimierzu Dolnym, pod adres:

 • Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE, ul. Polna 22 C, 24-100 Gołąb, lub
 • Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Biurze Projektów i Zarządzania Funduszami UE www.biuroprojektow.pulawy.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA 4 WOLNE STANOWISKA OPIEKUNA DO ŻŁOBKA W KAZIMIERZU DOLNYM

BIURO PRZYGOTOWYWANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI UE , ul. Polna 22C, 24-100 Gołąb poszukuje kandydatów na wolne stanowisko opiekuna do żłobka w Kazimierzu Dolnym

Wymagania niezbędne

 • posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 • ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza, lub
 • odbycie szkolenia opiekuna szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia:
 • wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbycie 80-godzinnego szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średniego lub średniego branżowego oraz:
 1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna;
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, Open Office, Internet) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność,
 • cierpliwość,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • sprawowała opiekę nad dzieckiem od momentu odebrania dziecka od rodzica lub osoby upoważnionej do chwili odebrania dziecka z oddziału żłobkowego przez rodzica lub inną osobę upoważnioną;
 • rozpoznawała indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • określała mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
 • odpowiadała za bezpieczeństwo dziecka zarówno w budynku żłobka, jak i na zewnątrz podczas spaceru, wycieczek, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, przebywania dzieci na placu zabaw;
 • organizowała zajęcia dzieciom w formie zabaw edukacyjnych, wychowawczych i relaksacyjnych;
 • stale kontrolowała miejsca przebywania dzieci;
 • wyprowadzała dzieci do łazienki;
 • udzielała dzieciom pomocy w sprawach samoobsługowych;
 • wykonywała czynności pielęgnacyjne wobec dzieci (zmiana pieluch, zmiana ubrań, karmienie);
 • udzielała pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • dbała o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu żłobka;
 • kontaktowała się z rodzicami dzieci celem przekazania informacji dotyczących dzieci;
 • dostosowywała metody i formy pracy do wieku i stopnia rozwoju dzieci;
 • brała udział w zebraniach organizowanych przez dyrektora żłobka;
 • przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1 (Budynek Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Dolnym)
 • praca: z dziećmi w wieku 1 – 3 lat, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz odpowiedzialności.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz CV
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem świadczenia usług w żłobku.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

listownie w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór nr WM/GWPP/1/2020 na stanowisko opiekuna do żłobka w Kazimierzu Dolnym, pod adres:

 • Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE, ul. Polna 22 C, 24-100 Gołąb, lub
 • Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1, 24-120 Kazimierz Dolny

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Biurze Projektów i Zarządzania Funduszami UE www.biuroprojektow.pulawy.pl

Kontakt

"Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE"

Gołąb, ul. Polna 22c, 24-100 Puławy
tel. : +48 723 856 555
e-mail: kontakt@biuroprojektow.pulawy.pl
NIP: 7161714139

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego biuroprojektow.pulawy.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego  biuroprojektow.pulawy.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego gimnazjumzyrzyn.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym  biuroprojektow.pulawy.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego biuroprojektow.pulawy.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?